Administrative Setup

Head Office

Officers Name & Designation

Office Tel

Residence Tel

Mr. Sriniwas Rao Maddi

Chairman
C.G. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
Lokash Plaza, Shankar Nagar
Raipur (C.G.)- 492 007
E-mail : 
vanvikasnigam@yahoo.com

0771- 4057751  

Mr. R.K. Goverdhan
                           IFS
Managing Director
C.G. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
Lokash Plaza, Shankar Nagar
Raipur (C.G.)- 492 007
E-mail : vanvikasnigam@yahoo.com

0771- 2444428 

 

............................,
                        IFS
                  
A.P.C.C.F & Additional Managing Director
C.G. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
Lokash Plaza, Shankar Nagar
Raipur (C.G.)- 492 007
E-mail : vanvikasnigam@yahoo.com

0771- 2444429

-

Mr. S.C. Rahatgaonkar

                             IFS
Senior Manager (Forestry)
C.G. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
Lokash Plaza, Shankar Nagar
Raipur (C.G.)- 492 007
E-mail : vanvikasnigam@yahoo.com

   
................................
Manager (Project Formulation)
C.G. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
Lokash Plaza, Shankar Nagar
Raipur (C.G.)- 492 007
E-mail : vanvikasnigam@yahoo.com
   0771- 4055441   

Mr.  U.S. Jain
Incharge Manager (Admn.)
C.G. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
Lokash Plaza, Shankar Nagar
Raipur (C.G.)- 492 007
E-mail : vanvikasnigam@yahoo.com

           0771- 4055441 

9425108562

Mr. S.C. Rahatgaonkar 
Manager (Marketing)
C.G. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
Lokash Plaza, Shankar Nagar
Raipur (C.G.)- 492 007
E-mail :  vanvikasnigam@yahoo.com

0771-2443099

 94242-88288

Mr. B.R. Jain
Chief Accounts Officer
C.G. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
Lokash Plaza, Shankar Nagar
Raipur (C.G.)- 492 007
E-mail : vanvikasnigam@yahoo.com

0771- 4059053 

9425208251

Mr. U.S Jain
Manager (Internal Audit)
C.G. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
Lokash Plaza, Shankar Nagar
Raipur (C.G.)- 492 007
E-mail : umendra108@gmail.com

 0771-4057749

9425108562

 

Regional General Manager

Officers Name & Designation

Office Tel

Residence Tel

Smt. Somadas
                   IFS          
Regional General Manager
C.G. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
B-7, Sector-2, Devendra Nagar
Raipur (C.G)- 492 007
E-mail : rgmfdc_ryp@yahoo.co.in

0771-2583641 
Fax- 2583641

9679273296

Smt. Somadas
                   IFS
Regional General Manager
C.G. Rajya Van Vikas Nigam Ltd.
Mangla Road, 
Bilaspur (C.G) 
E-mail : rgmfdc_bsp@yahoo.co.in

07752-418735 
Fax- 418735

9679273296

 

Divisional Manager

Officers Name & Designation

Office Tel

Residence Tel

Mr. V.K. Saxena
Divisional Manager,
Barnawapara Project Division, Raipur
C-52, Sector-2, Devendra Nagar
Raipur (C.G.) 492 007
E-mail : dmbarnawapara@rediffmail.com

0771- 2583767

9425515820

Mr.  S.S. Baghel
Divisional Manager,
Panabaras Project Division
100, Vardhman Nagar
Rajnandgaon (C.G.)
E-mail : dmpanabaras@rediffmail.com

07744-224079 

9425243152

Mr. S.B. Taywade
Divisional Manager,
Antagarh Project Division,
Mulla, Bhanupratappur
Disstt.- Kanker (C.G.)
E-mail : dmantagarh@rediffmail.com

07850-252248

9669499888

Mr.  S.S. Kanwar, IFS
Divisional Manager,
Kawardha Project Division
Forest Depot, Near Collector at  Kawardha (C.G.)
E-mail : dmkawardha@rediffmail.com

07741-233545

9479032508

Mr. R.G. Belkhede
Divisional Manager,
Kota Project Division
Mangla Road
Bilaspur (C.G.)
E-mail : dm_kota@rediffmail.com

07752- 271572 

9424212752

Mr. J.S. Painkra
Divisional Manager,
Industrial Plantation Division
Near Prachin Shriramgupha Mandir
Sitamani Railway Station Road
Korba (C.G.)
E-mail : dmipd@rediffmail.com

07759-246267

9425593594

Mr. R.G. Patil
Divisional Manager,
Sarguja Project Division
Pratappur Chekpost
Tamor Pingla Sanctuary 
Ambikapur (C.G.)
E-mail : dmsarguja@rediffmail.com

07774-241187 

9425515809

Mr. F.U. Khan
Divisional Manager,
Industrial Plantation Division
Jagdalpur, (C.G.)
E-mail : dmipdjagdalpur@gmail.com
07782-237144             98936-81082